Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Ελλάδας έθεσε τη διασφάλιση της απασχόλησης των νέων, μέσω της εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία» ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα δεδομένης της βαθιάς πληγής που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη ύφεση στην απασχόληση των νέων στη χώρα.

Με το σχέδιο δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεπικουρούμενο από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), επιχειρεί την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας Σχεδίου Δράσης «Εγγύησης για τη Νεολαία» στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συνεκτική δέσμη στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, με εθνική εμβέλεια, που απευθύνεται στους νέους με ηλικία 15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στόχος είναι από τη στιγμή που το Σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, όλοι οι νέοι μέχρι και την ηλικία των 24 ετών να λάβουν μια «ποιοτική προσφορά» για εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση, μια προσφορά η οποία θα βασίζεται στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης του νέου και θα αξιοποιεί ή θα εξελίσσει τα προσόντα του και τις δεξιότητες του προκειμένου να διασφαλιστεί η απασχολησιμότητα του μακροπρόθεσμα εντός 4 μηνών από την έξοδό του από τα τυπικά συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης. 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, στο σχεδιασμό των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ. Με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προγραμμάτων κατάρτισης, ο χαρακτήρας του προγράμματος θεωρείται ολοκληρωμένος, αφού περιλαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη και πιστοποίηση προσόντων, αλλά με τη σύνδεση των αναγκών της τοπικής μεταποίησης με τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν υποψήφιοι εργαζόμενοι σ' αυτήν, γεγονός που αυξάνει επαρκώς την προστιθέμενη αξία της πράξης για την περιφερειακή ανάπτυξη και την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα μπορούν να συνδράμουν οι επιχειρήσεις εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων εργασίας με τη μορφή πρακτικής άσκησης από τους ωφελούμενους του Προγράμματος μέσω της σχετικής φόρμας. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων θα είναι και αυτές που θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, αφού πρώτα έχουν κληθεί να αναφέρουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

  • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης, και
  • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.

Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ομαδοποίησή τους καθώς και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων που ζητούνται.

Φόρμα Επιχειρήσεων

 

                                                                             Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ)